on the slide, 🍓 sống

#FIRE Làm bảng tự do tài chính và tính Net worth của mình

2 tháng nữa kết thúc năm 2021, mình mở bảng tính tài chính cá nhân ra và ồ quao nhận ra: còn đúng 2 tháng nữa để mình chạy nước rút đạt mục tiêu của… năm 2022 ?

Read more