on the slide, 💪 làm việc

#lifehack Cập nhật CV + Portfolio mới nhất trên Notion

Mình đã cập nhật CV (Résumé) trên Notion, bằng cách phân tách thành 01 CV/Résumé và 01 Portfolio, tận dụng định dạng để tối ưu không gian hiển thị nội dung.

Read more